Namaste Nepal

198. Shuktara Lama, dívka, 7 let

198. Shuktara Lama, dívka, 7 let