Namaste Nepal

002. Shankha Buddha Lama, nar. 1999

002. Shankha Buddha Lama, nar. 1999

rok 2008

rok 2009

prosinec 2012: