Namaste Nepal

032. Safalta Shrestha, dívka,7 let

032. Safalta Shrestha, dívka,7 let