Namaste Nepal

096. Phul Maya Sapkota, dívka, 10 let

096. Phul Maya Sapkota, dívka, 10 let