Namaste Nepal

102. Rachana Pradhan, dívka, 6 let

102. Rachana Pradhan, dívka, 6 let