Smluvní podmínky projektu Úsměv z Nepálu


1. SMLUVNÍ STRANY

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen "smluvní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line formuláře spolku Namsté Nepál umístěného na webovém rozhraní https://www.namastenepal.cz/ (dále jen "webové rozhraní") mezi naší společností:

Namasté Nepál, z.s., se sídlem:Jílovská 1150/41, 142 00 Praha 4 - Braník

IČ: 270 56 881, DIČ: CZ-270 56 881
Zastoupená: předsedou představenstva spolku RNDr. Tomášem Beránkem, CSc.
Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce 17487
Adresa pro doručování: Tomáš Beránek, Na Aleji 438, 439 02 Cítoliby
Kontaktní e-mail: info@namastenepal.cz

dále jako Obdarovaným

a vámi jako Dárcem.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dárce se zavazuje poskytnout Obdarovanému dar ve výši 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých) ročně na bankovní účet Obdarovaného. Frekvence plateb bude dohodnuta mezi Dárcem a Obdarovaným.

3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Dar bude převeden na transparentní bankovní účet Obdarovaného číslo 129 929 929 / 0600 vedeného u banky MONETA Money Bank.

4. ÚČEL DARU

Dar je určen na podporu projektů Obdarovaného, především k zajištění úhrady nákladů spojených s roční školní docházkou nepálského dítěte. Podporované dítě bude vybráno po dohodě Dárce s Obdarovaným.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  1. Odesláním závazného formuláře Dárce stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

  2. Dárce prohlašuje, že je k poskytnutí daru oprávněn.

  3. Dárce má právo kontrolovat, zda je dar užíván ve smyslu čl.4.

  4. Pokud Obdarovaný neužije předmět daru podle čl. 4, má Dárce právo žádat jeho vrácení.

  5. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou, nabývá platnosti a účinnosti dnem připsání finanční částky na účet Obdarovaného. Smluvní strany se zároveň dohodly na výpovědní lhůtě v délce dvou měsíců

  6. Obdarovaný je oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud neobdrží platbu od Dárce v termínu uvedeném v čl. 2 této smlouvy ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Obdarovaným.